Zebrania KSO

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków KSO

W imieniu Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego serdecznie zapraszam Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w piątek 3 grudnia br. na terenie duszpasterstwa Parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej.

Plan spotkania:

 • 18.00 – Eucharystia w intencji KSO, którą sprawować będzie ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (w ramach Mszy św. w porządku parafialnym)
 • Walne Zebranie (sala duszpasterstwa – I termin 19.00, II termin 19.15)

Porządek obrad:

 1. Powitanie (Prezes) oraz wybór przewodniczącego i sekretarza
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wręczenie honorowego członkostwa i przemówienia okolicznościowe
 4. Wprowadzenie nowych członków stowarzyszenia
 5. Powołanie Komisji Mandatowo-Wyborczo-Skrutacyjnej
 6. Powołanie Komisji Uchwał Wniosków
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności KSO
 8. Przedstawienie propozycji zmian w statucie
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej (zebranie władne do podejmowania uchwał)
 11. Dyskusja i udzielenie absolutorium
 12. Głosowanie w sprawie zmian zaproponowanych w sprawozdaniu Zarządu i zmian w statucie
 13. Zgłaszanie kandydatów na: Prezesa (osobno), Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej
 14. Zamknięcie listy kandydatów
 15. Wybory Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję
 16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 17. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 18. Wolne wnioski
 19. Zakończenie zebrania